תקנון אתר המעדנייה- ביתנ'ס ביתן אהרון

   https://hamaadaniya.co.il/

כללי

 1.  אתר המעדנייה ("האתר")  הינו אתר מכירה למוצרי מזון ("המוצר")  בבעלות חברת רוס נ.ע 2011   בע"מ ח.פ 514666296  ממתחם ביתנ'ס, ביתן אהרון.

   האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה

2.   הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו

 • לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכול בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:      

 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי  לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים  החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.             

הרכישה

1.  האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
2.  ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי. כמות המלאי נתון לשיקולה הלעדי של החברה.
3.  הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לחברה הזכות גם לאשר מעת לעת  קנייה במזומן  בעת קבלת המשלוח והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.                                                       

4.  העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.                                                                                 
5.  מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.                                                                                                          
6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.                                                                                         

  החזרות וביטולים  

 1. ביטול העסקה הינו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א -2010 וחוק הגנת הצרכן,תשמ"א 1981                 

 2. במקרה שיתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה של חוסר שביעות רצון,מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך למועד שרות לקוחות תוך 24 שעות ממועד האספקה. מוקד השירות יתאם את ההחלפה/החזרה לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. יובהר כי היות ומדובר      במוצרי מזון ניתן להשיבם לאחר קנייתם באריזתם המקורית והסגורה בלבד. החזרת המוצר יכולה שתהיה רק בשל טעות באספקת המוצר או במועד פג התוקף שלו.      

 3. במקרה של מוצרים הנשקלים במעדנייה סטייה של עד עשרה אחוזים מהמשקל המבוקש (למעלה או למטה) תחשב במסגרת הטעות האפשרית.  

מחירי המוצרים               

 1. מחירי המוצרים הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה. המעדנייה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

 2. מעת לעת מבצעת החברה מבצעים שונים באתר החברה . מבצעים אלו תקפים לקנייה באתר בלבד. החברה רשאית לסיים או לבטל כל מבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שתבחר לנכון.

 3. בכל הנוגע למכירות באתר המתבצעות באמצעות הטלפון או האתר בין אם המוצרים נושאים תו מחיר עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים בסניף המעדנייה. בכל מקרה המחיר המחייב הינו המחיר המצוי באתר ולא המחיר המופיע (אם מופיע על גבי המוצר).

ביטול עסקת רכישה על ידי המעדנייה       

         
1.  המעדנייה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר  ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים, המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במעדנייה ו/או במי מטעמה, אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.     

2.  בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", אין באפשרות המעדנייה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.בנסיבות כאמור רשאית המעדנייה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור המעדנייה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי  לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אספקה והובלת המוצר

1.  החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, בהתאם למועד שנכתב האספקה שנכתב בהזמנה.  הזמנה שהוזמנה עד שעה 13.00 תסופק ביום ההזמנה ולאחר השעה 13.00 ביום למחרת.                                   
2. מועד האספקה הינו בין השעות 14.00-17.00. שעות אלו יכולות להשתנות מעת לעת ויעודכנו באתר בהתאם. איחור של עד 3 שעות לא יחשב כאי אספקת ההזמנה במועד. במקרה של תיאום טלפוני  של לקוח עבור מועד אחר מהמצוין באתר,  יבוצע המשלוח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המעדנייה.
3. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
4.  משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, יש באפשרות הלקוח לאסוף את  המוצר מהמעדנייה וזאת לאחר תיאום עם שירות לקוחות של חברת המעדנייה.                        
5.  מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.  עלות המשלוח הינה בהתאם למצוין באתר.                      
6.  אזורי המשלוח נקבעים על ידי המעדנייה ויכולים להשתנות מעת לעת.

 

שירות לקוחות

1.  בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה.                                         
2.  שרות הלקוחות של החברה פעיל בימים א-ה בשעות 9.00-17.00 וביום ו' בשעות  8.00-15.00 בטלפון 09-8916621   ו- 058-7916621  (בו ניתן להשתמש גם בוואטסאפ.)  כתובת מייל : [email protected]      

 אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

   החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

  כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת המעדנייה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים , על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק, או לפעילויות שיווקיות.  באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של החברה : או באמצעות לחיצה על כפתור "שלח"

  2.המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר לרבות לצורך ביצוע הרכישות באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של  המעדנייה .  המעדנייה  תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.

  3. כמו כן תהיה רשאית  המעדנייה לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תבחר המעדנייה  להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.  

המעדנייה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של המעדנייה ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות באימייל לשירות הלקוחות של המעדנייה במייל: ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 7 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.

 על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת המעדנייה  באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר המעדנייה.)  ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות המעדנייה מאחר והמעדנייה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של המעדנייה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המעדנייה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המעדנייה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, המעדנייה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.המעדנייה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, המעדנייה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במעדנייה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי המעדנייה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי המעדנייה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

קניין רוחני

 

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.

זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המעדנייה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בלא קבלת הסכמת תכשיטי המעדנייה מראש ובכתב.. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המעדנייה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

 

דין וסמכות שיפוט


אכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

סל קניות
התחברות

עוד לא נרשמת?

מה בא לך למצוא היום? סנדוויץ ? אולי יין טוב?

הימים התארכו וגם שעות הפתיחה

בימים ראשון-חמישי
פתוחים עד השעה 19:00!

רוצים להזמין משלוח?
בדקו אם אנחנו מגיעים אליכם